Рубрикалар

Тываның Баштыңы болгаш Федералдыг казённуг албан чериниң «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу-биле республиканың орук ажыл-агыйының чидиг айтырыгларын чугаалашканнар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Федералдыг казённуг албан чериниң (ФКА) «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу Андрей Андреев-биле ажылчын ужуражылганы эрттирген, аңаа республиканың орук ажыл-агыйының чидиг айтырыгларын чугаалашканнар. Чугаа үезинде талалар Тываның автомобиль оруктарының хоойлу ёзугаар эрге-байдалын өскертир талазы-биле ажылды дүргедедири херек деп түңнелге келгеннер, ынчан ол ажыл «Енисейниң Сибири» деп төлевилелди амыдыралга боттандырарының кол чылдагааны болу бээр ужурлуг.
Эрткен ол ужуражылга дугайында социалдыг четкилерге түңнел сөс бижип тургаш Тываның Баштыңы ФКА-ның «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу Андрей Андреев-биле ол нарын айтырыгны чаңгыс эвес удаа сайгарып чугаалашканын демдеглээн.
«Бир талазындан республиканың эң-не чугула магистрал-оруун – федералдыг ужур-дузалыг Р-257 «Енисей» автомобиль оруунуң Кызылдан Чадаанага чедир кезээн регион деңнелинче дамчыдар талазы-биле ажыл чоруттунуп турар – деп Шолбан Кара-оол дыңнаткан – Тываның чурттакчыларының 60% чоннуң хереглелинге ажыглаар барааннар-биле бо орукту таварыштыр хандырттынып турар. Өске талазындан Кызыл – Эрзин – Моол-биле күрүне кызыгаары болгаш Абакан – Ак-Довурак – Чадан магистралдарны федералдыг өнчү-хөреңгиже дамчыдарынче шимчеп бар чыдар бис».
Бо ажыл болза дыка үр үе иштинде шөйдүне бээр хөй-хөй чөпшээрежилгелерни кылырын негеп турар дээрзин ийи талалар кайызы-даа чугаалааннар. «Ийи чыл безин эртпээнде Моол-биле кызыгаарда Хандагайтыга хөй талалыг кызыгаар эртер чер ажылдай бээр – деп Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Ынчан бөгүн регионнар аразы ужур-дузалыг Ак-Довурак – Абаза – Абакан оруу Моол биле Россияның аразында чаа транспорт агымнарының кол трассазы болу берип болур».
Тываның Баштыңы Федералдыг казённуг албан чериниң (ФКА) «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузунга «Енисейниң Сибири» деп төлевилелдиң мурнунда турар стратегиктиг сорулгаларны билип турары дээш четтиргенин илереткен. «Андрей Владиславовичиниң удуртуп турары албан чери онзагай конструктивтии-биле үргүлчү ылгалып келген, ол янзы-бүрү подрядчиктер-биле ажылдап билир – деп Шолбан Кара-оол социалдыг четкилерге бижээн. – Орук ажылдакчыларынга айтырыгларны улуг-бичии дээр чүве чок – аңгы-аңгы эң-не маргылдаалыг айтырыгларны канчаар-даа шиитпирлээринге профессионалдыг кылдыр кандыг-даа санал бээринге кезээде белен бооп турарлар».
Бистиң корр.

Предыдущая запись
ААС-КЕЖИКТИГ ӨГ-БҮЛЕ
Следующая запись
ОРУКТАР, ОРУКТАР, ЧУРТУВУСТУ ЭРГЭЭН ОРУКТАР
Меню