Рубрикалар

Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа корона­вирус инфекциязынга удур хемчеглерниң дуга­йын­да бодунуң блогунда дыңнаткан:

Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурт­тугларым! Коронавирустуң чаа халдавырының бүгү айыылын билип турарыңар эки-дир. Коргунчуг бо аарыг бисти оюп эрте бээр деп, бодаан ажыы чок. Чүү-даа туруп болур! Даштыкыга дыштанып турганнар, улуг хоорайлардан студентилеривис чүс-чүзү-биле чанып кээп турарлар. Санитар постуларының база шагдаа ажылдакчыларының дузазы-биле оларны дозуп, хынап тур бис.

Тывада коронавирустан аараан­ таварылга амдыызында чок. Ол Сибирьниң шупту регион­нарын хөме ап келген болдур ийин! Россияда COVID-19 деп бадыткаттынган аарыгдан 9 кижи чок болган. Боттарыңарны камнап, бүгү-ле негелделерни хажыт чокка күүседиңер.

Боттарывыс талавыстан хем­­чеглерни шуптузун ап тур бис. Лабораторлуг 720 шин­чил­гениң түңнелдери анаа болган.

Эмчи хайгааралында 6154 кижи бар. А 60 харлыг бол­гаш оон узун назылыг “айыыл­­дыг” бөлүкте (хан-да­мыр сис­темазының, тыныш орган­на­рының хоочураан аарыглары бар, чигирлиг, ыжыктарлыг) – 5096 кижи кирген.

Март 31-де республиканың аптекаларынга халдавырга удур эмнерниң кээрин манап тур бис. «Ресфармация» аптека четкизинде бистиң фармацевтеривис рецепт чокка садар эмнерни боттары бүдүрүп эгелээн. 7 муң хире шилдээн антисептик эмнер белен. Оон аңгыда, «Ресфармация» аскорбин кислотазының хоюг эмин кылып турлар.

Сайгарлыкчылар база ха­жыы­­зында артпаан. Чижээ, «ХимТоп» халдавырга удур бир эмни белеткээш, хынаар кылдыр Роспотребнадзорга дамчыткан. Бир эвес чөпшээрелди аптар болза, ону калбаа-биле тарадып эгелээр.

Бүдүрүкчүлерде болгаш тарадыкчыларда чок болганы-биле, чаңгыс ажыглаар эмчи мас­калары чок. «Кызылдың УПП» КХН, «БТК-групп», муници­палитеттерниң херээженнер чөвүлелдери, ТР-де КХФАЭ марлядан хөй катап ажыглаар маскаларны даарап турар.

Курлавыр фондудан 10 млн. 700 муң рубльди хуу камгалал херекселдерин, эм-дом аймаан база дезинфекция камераларын садар дээш тускайладывыс.

Республиканың хөй ажыл-чорудулгалыг эмнелгезиниң чаа оран-савазында 229 орунга халдавырлыг аарыгларга удур немелде госпитальды белеткеп каан бис. Республиканың наркология диспансеринде 50 оруннуг обсерваторну ажыткан.

2020 чылдың марттың 30-ден эгелеп, республика девис­кээринде чурттап турар, соок­ка алыскан демдек чок база COVID-2019 аарыг кижилер-биле харылзашпаан кижилерге лабораторлуг шинчилгени чорудуп эгелээн. Быжыглаттынган поликлиникаларда шилилге чоруп турар.

65 хардан өрү назылыг кижилерге эмчи дузазын бажың­нарынга чорудар.

Эрттирилге пунктуларында байдал. 2020 чылдың марттың 23-тен 29-ка чедир, 15 авиарейс-биле 666 кижи ужуп келген, 76 кижи өскээр чоруткан, шупту пас­сажирлерни хынаан, аарыг кижи чок.

2020 чылдың март 30-ниң 24.00 шакка чедир, М-54 автомобиль оруунда “Шивилиг” биле “Ак” деп черлерде ТР-ниң ИХЯ ОШАЧКИ постуларын таварып келген 3473 кижини тепловизорлар-биле хынаан. 689 студент (марттың 27-ден 29-ка чедир +400), бичии уруглар – 361 кижи (+298) ээп чанып келген. Чанып келген студентилер болгаш уруглар саны көвүдээн. Халдавырлыг аарыгга каразыттырган кижилер илереттинмээн.

Ындыг болзажок, март 28-те «Шивилиг» постузунга хыналда үезинде, Таиланд чораан өг-бүлени (ашаа, кадайы, 2 ажы-төлү) илереткен. Баштайгы хыналдадан көөрге, ОРВИ-ниң демдектери чок. Олар боттарының транспорту-биле чорааннар.

Ол-ла хүн, март 28-те, «Шивилиг» постузунга доктааткан, Абакандан чорук аайы-биле чоруп олурган Туран хоорайның чурттакчызының эъди изиг болган (38,5). Эмчилерниң доктаамал хыналдазынга алган соонда, март 29-та эъдиниң изии 36 градуска бадып келген.

Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелелиниң “изиг шугумунче” чаа коронавирус халдавырынга хамаарышкан айтырыгларлыг 1132 дыңнадыг кирген.

2020 чылдың марттың 27-ниң 15.00 шактан март 30-ниң 06.00 шакка чедир, ТР-ниң Чазааның Информация төвүнүң “изиг шугумунче” 211, хүнде-ле – 71 дыңнадыг кирген.

Дараазында “изиг шугумнар” телефоннары доктаамал ажылдап турар:

Роспотребнадзорнуң – 89232641865, ТР-ниң Чазааның – 83942230808.

#Шын

Предыдущая запись
Берге байдалга кымны-даа арттырбас бис
Следующая запись
Сүзүктен сегиир
Меню