Рубрикалар

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ ДЕПУТАТТАРЫНГА АЙЫТКАЛЫН БЕЛЕТКЕП ЭГЕЛЭЭН

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг: «Ол меӊээ чаа чүүл-дүр. Ынчангаш ажылдыӊ: ужур-утказы, кол онзалап демдеглээр база мурнады шиитпирлээр хемчеглерге хамаарыштыр документилерни чыып белеткээр ажылчын бөлүкке, бодумнуӊ көрүжүмге хамаарыштыр аңгы даалганы бердим.

Кол негелде – айыткал чаӊгыс чер-чурттугларымныӊ, хөй-ниити каттыжыышкыннарыныӊ болгаш бөлүктерниӊ, политиктиг үзел-бодалы база туружу хамаарылга чокка, хөй нуруузунуӊ чагыглары болгаш дилеглеринге харыылаар ужурлуг.

Ооң мурнуу чарыында, хөй-ниитижилер, янзы-бүрү адырларныӊ эксперттери, политиктер болгаш республикада чамдык идепкейжи хамаатылар-биле ужуражылгаларны эрттирер мен. Оларның үзел-бодалдарын база катап дыңнап, өөренип көөрү чугула. Ооӊ-биле чергелештир тодаргай болгаш бо чылдыӊ иштинде шиитпирлээр сорулгалар айыткалдың кол өзээ болур.

Шупту чаңгыс дем-биле, чаңгыс үзел-бодал-биле, бирги ээлчегниӊ айтырыгларын, тода кызыгаарлыг болгаш боттуг сорулгаларны күүседиир дээш ажылдаар бис – деп Тываның Баштыңы демдеглээн.

Предыдущая запись
УРАН ЧҮҮЛДҮҢ КАВАЙЫНЫҢ ТӨӨГҮЗҮ НОМЧЕ КИРГЕН
Следующая запись
“КАРА АЛДЫН” ЧҮДЕН АРТЫК ХЕРЕГЛЕЛДИГ
Меню