Рубрикалар

Тываның Баштыңы Владислав ХОВАЛЫГ: “ХӨМҮР ӨРТЭЭ ДЭЭШ ДЕМИСЕЛ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР”

Чурттакчы чонга хөмүр-дашка өртек­терни чавызаткан-даа болзувусса, “кара алдынга” таарымчалыг өртектер дээш демисел уламчылап турар. Ол дээрге, чүнүң-даа мурнунда, чиижең садыгжылар-биле демисел-дир.
Чер-черлерде хөмүрнү бедиткен өртектерге садып турарының дугайында дыңнадыгларны хүн бүрү ап тур мен.

Тус-тус черлерде чагырга черлери ол айтырыгның шиитпирлээшкининден оозалап, ажыы-биле чугаалаарга, чедир ажылдавайн турарлар. Ооң түңнелинде карачал чон каражадап артып турар. Сөлгү чок даргаларның бүрүзүнге Тарифтер талазы-биле албанның протоколдар долдурар ажылдакчызын кожуп каары болдунмас-ла болгай.

Мындыг байдалдан үнериниң оруун республикага одаар чүүлдүң күрүне складтарының четкизиниң ажыдыышкынында көрүп турар бис. Ол болза бо айтырыгга бистиң ийиги улуг базымывыс болур. Ынчан Тываның чурттакчылары артык акша-көпей үндүрбейн, хөмүрнү садып алыр аргалыг апаарлар.

Мында чугаа хөмүрнүң төпчүттүнген садып алыышкынының, алызындан алырга, онлайн-садыгларның дугайында чоруп турар. Бо байдалдарда кижи бүрүзү эң чавыс өртек-биле хөмүрнү садып ап, бажыңынга чедиртип алыр аргалыг апаар.­ Санаашкыннарга дүүштүр алырга, ону боттандырарынга 40 сая рубльден эвээш эвес акша-хөреңги негеттинер. Ол акша-төгерикти 2022 чылдың бюджединде көрүп каан бис.

Бөдүүн эвес үүле-херек бисти манап турар, а эң-не кол чүүл – шилип алган оруктан тайбазы, соругдаан сорулгаларынга эчизинге чедери болур.

Артур ХЕРТЕК очулдурган.
Чурукту интернетен алган.

Предыдущая запись
ЧЕРЛЕ САЛДЫНМА, СУЛА САЛДЫНМА!
Следующая запись
ЭМЧИЛЕРГЕ ДУЗАЛАЖЫЫЛЫӉАР
Меню