Рубрикалар

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның чаңгыс чер-чурттугларынга Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини:

📢 — Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, Тываның чурттакчы чону!

Сеткилимниң ханызындан силерге Тиилелге хүнү-биле байырымны чедирип олур мен!

Май тостуң байырлалы – Россияның хөй омак-сөөк чоннарының өндүр улуг тура-соруунуң, эрес-дидим чоруунуң болгаш эп-сеткилдииниң илередикчизи. Төрээн чуртун камгалаар, делегей чергелиг нацизмниң дерзии чоруун соксадырынче угланган ыдык сеткил-биле каттышкан бистиң өгбелеривис боттарының байгы күжүн фронтуга дуза чедиреринче угландырып турганнар. Тыва эки турачылар Совет Эвилелиниң бүгү булуңнарындан эш-өөрү-биле эгин-кожа дайзыннар-биле тулчуп, маадырлыг чоруктарны боттандырып турганнар. Бо хүн каржы-дошкун дайынга тиилелге дээш демисежип турган маадырларны сактып, алдаржыдып турар бис. Оларның дугайында ыдыктыг сактыышкыннарны кадагалап, дараазында салгалдарга дамчыдып бээри – бистиң хүлээлгевис.

Боттарының өгбелери – Ада-чурттуң Улуг дайыны­ның тиилекчи солдаттары ышкаш, бистиң Төрээн чуртувусту, чонувусту камгалап турар российжи армияның дайынчыларынга чоргаарланыр бис.

Тиилелгениң байырлалы-биле! Быжыг кадыкшылды, тайбыңны база бүгүдеге чүгле экини күзедим!

Предыдущая запись
МААДЫРЛАРНЫҢ АТТАРЫН МӨҢГЕЖИДЕР
Следующая запись
Тиилелге хүнүнүң парадының дорт дамчыдылгазы
Меню