Рубрикалар

Тываның Баштыңының ажыл-херээ

Апрель 10-да, Чазактың оперативтиг Штавынга көрген кол айтырыг – Тожунуң Ырбан сумузунга илерээн коронавирус анализтери бадыткаттынган кижилерниң амгы үеде кадыының байдалы болгаш  кожууннуң ниити амыдыралы.

Кадык камгалал яамызының сөөлгү медээлери: 8 аарыг кижи илереттинген соонда, Ырбанда бар шупту 273 чурттакчы чонну хайгааралга алган.

Яамының улуг инфекционист эмчизи Чечек Ондар  аарыг кижилерниң чанында хүннүң-не 8,12,18 шактарда хайгаарап, оларның байдалын Штабче дамчыдып турар. Амгы үеде 9 кижиде коронавирус бар деп санаттынып турар, оларның кадыын­да онза өскерлиишкиннер чогу-биле, боттары Кызыл эмнелгезинче барып чыдарындан ойталаан.  

Сумуже эмнер болгаш камгалал хептерни негелдеге дүүштүр чоруткан. Бир неделяның эм курлавыры бар. Ырбан суурже кымны-даа киирбейн, үндүрбейн турар. Тургускан доскуулда ажыл аайы-биле келген кижилер, чүгле камгалал хепти кеткеш, карак-шилдиг, перчаткалыг эртип болур.

Тожу кожууннуң чагырга даргазы Буян Ондар:

«Кожуунда арага садарын долузу-биле соксаткан, кудумчуларда кылаштажып турар кижилер чок. Кем-херек үүлгедиишкини чавырылган».

Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Тожуга келген кижи бодунуң аарыг­ турганын билбээн, ынчалза-даа бот-изо­ляция үезинде бисче чедип келгени дээр­ге чурум үрээни бооп турар. Амгы үеде Тываның ИХЯ сайыды Юрий Поляков-биле ук аарыг кижи кандыг чылдагаан-биле Тывага чедип келгенин, хоойлу хажытканын илередир ажылды кады чорудуп турар бис.

67 ажыг кижи-биле ужуражып, харылзаалыг турган, ынчалза-даа бис Ырбан сумузунуң 240 чурттакчы чонун хайгаарап, амгы үеде 198 анализти алган бис.

Эң кол чүүл, чурттакчы чонга үезинде тайылбыр-медээни чедирери. Дүвүрээзинге белен алзыр кижилер бо байдалды долгандыр мегеге алзып, «паника», артык чугаалар көдүрбези-биле медээлерни күрүне органнарының үе-шагында чедирери чугула.

Аар-саар ажылдарга хамаарыштыр, ужудукчулар вирустуг зонага барган соон­да, вертолет иштинге дезинфекция кылыры чугула. Агаар-бойдустуң өскерли бээрин барымдаалааш, херек апарза, ажыглаар кылдыр, Тоора-Хемге 30 кижи хүлээп болур эмчи оруннарын белен турарын сагындырайн. Ол дээрге анаа-ла кижи чыдар оруннар эвес, дериг-херекселдиг, күштүг аппараттар кожуп болур оруннар болур ужурлуг.

Кожуун удуртулгазы кылыр ажылын билир, чорудуп турар. Вируска удур чүгле үе херек. Кол-ла чүве – чурум. Грипп аарыы келгеш, чоруй баар. А Тываның чонунуң аразында найырал үрелбези-биле, кайы хамаанчок артык сөстер октап, шын эвес чугаа тарадырын шегледирин негеп тур мен.

Хүндүлүг, Тожу чону! Бо берге үеде бүгү Тыва силерни деткип, сагыш човап турар. Силерниң ырак тайга черде демниг чурттап, бот-боттарыңарны деткижип чоруур найыралыңарны чүү-даа үревезин. Камныг болгаш демниг болуңар, чонум!».

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Хамнар дугайында бижип чоруур «кыдат шпион»
Следующая запись
Арыг-силиг хоорайга чурттаар бис бе, азы…
Меню