Рубрикалар

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!

📢Моорлап олурар Чаа чыл-биле мээң эң чылыг байыр чедириишкиннеримни хүлээп ап көрүңер!

Эрги чылды үдеп, төөгүнүң база бир арынын төндүр ажыдып тура, чаа чылдан чаа-чаа түңнелдерни четтикпейн манап турар бис.

2021 чыл амыр эвес чыл болган, ынчалзажок, ооң-биле чергелештир, ол көскү болуушкуннарлыг, үре-түңнелдиг ажылдыг, чаа-чаа чедиишкиннерге таарымчалыг байдалдарны тургузарының чылы болуп биске сагындырып артып калыр. Шаптараазынныг бергелерни ажып эртип, нарын сорулгаларны шиитпирлежип тургаш, хөгжүлдениң эки динамиказын кадагалап арттырар, келир өйгү чедип алыышкыннарның быжыг үндезин-таваан салыр аргалыг болдувус.

Дооступ турар чыл бистиң республикавыска улуг ужур-уткалыг чыл болган. Бис Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл болган оюн демдеглеп эрттирдивис. Тываның күрүне тургузуунуң 100 чыл болган үези доозулган. Ол улуг чаартылгалар, бергедээшкиннер, маадырлыг чоруктар болгаш күш-ажылга шылгаралдар-биле долган.

Бөгүн бис чаа чүс чылдың эргинин артап келген-дир бис. Ынчап кээрге, биске чаа-чаа сорулгаларны бүдүрер үүле онаажып турар. Кел чыдар 2022 чылда тургузукчу ажыл-ишти уламчылаар, чедиишкиннерни чедип ап, төлевилелдеривисти амыдыралга боттандырар бис дээрзинге бүзүрелдиг мен.

Чаа чыл – өг-бүлениң чылыг байырлалы. Чогум-на мынчан кады төрээннеривис, чоок кижилеривис-биле кады эрги чыл-биле байырлажып, чолукшуп келген Чаа чыл-биле мендилежир-ле болгай бис. Эргим чаңгыс чер-чурттугларым, бот-боттарыңарны карактажып, төрээн кижилериңерниң кадыкшылын, амы-тынын айыыл чок болдурарынга херек болур-чогуур хемчеглерни алыңар. Чаа чылдың хуулгаазыны кижи бүрүзүн шонар болзун.

Кел чыдар чыл аас-кежиктиг, амыр-чаагай болуп, өөрүшкүнү болгаш буянныг өскерлиишкиннерни эккээр-ле болзунам!

Силер бүгүдеге адак-бышкааңар чиик, сүлдеңер бедик, чорууңар чогунгур болурун күзедим!

Тыва Республиканың Баштыңы В. ХОВАЛЫГ.

Предыдущая запись
Чаа чыл бүдүүзүнде Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожуунга четкен
Следующая запись
1000 ГЕКТАР СУГГАТ СИСТЕМАЗЫН КАТАП ТУРГУСКАН
Меню