Рубрикалар

Тываның Чазааның Аппарат хуралындан

Уруглар садтарының тудуун хайгааралда алган

Бо хүннүң бир кол айтырыы – уруглар садтарының немелде тудугларын үезинде доозары. ТР-ниң Тудуг болгаш коммунал ажыл-агый сайыды Е. Ю. Овсянников тудуглар дугайында илеткээн. Республикада ниитизи-биле 19 тудуг объектизи бар. Тудугларның 6-зы доозулган, артканнарында ажылдар ам-даа уламчылап турар.

Кызыл хоорайда 11, 38 дугаарлыг уруг­лар садтарының немелде тудуглары доос­туп турар, ам чүгле “Водоканал”, ЧЭТ-тен техниктиг корум-чурумнар чөпшээрелин алыр база Росхереглелхайгааралдан чөпшээрел алыры арткан. Хову-Аксында “Солнечный” уруглар садының тудуу доо­зулган, чүгле суун ажыглаар чөпшээрел албаан. Беш тудуг объектизи 85-90 хуу, Кызыл хоорайда база Ыраккы Каа-Хемде тудуглар 90 хуу кылдынган. Ажылы оожум­ чоруп турар черлерниң тудугларын хайгаа­ралга алган, ол дээрге Сүт-Хөл, Тес-Хем, Эрзин, Бии-Хем-дир.

ТР-ниң Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол кожуун чагырыкчыларынга чаңгыс чер-чурттугларын мөөңнеп, тудуглар ажылынга эки киржип, темпини күштелдирерин чагаан.

Чырык болгаш чылыдылга

Тыва Чазактың хуралынга Тожу кожуунда чырык болгаш чылыдылга талазы-биле шыңгыы чугааны чоруткан. Чазак Даргазы Тожуда чырык талазы-биле үрелиишкин ам ийи удаа болуп турарын, база аңаа хамаарыштыр шыңгыы хемчегни алырын, чагырга даргазы Буян Ондарга сагындырып чугаалаан.

Социал четкиде ам база Тоора-Хемде чырык өшкен, караңгы черде чурттап турарын бижээн. Маңаа хамаарыштыр алырга, суурнуң чурттакчызы машиназын эзирик башкарып чорааш, чагыны үстүрген дугайы билдинген. Бо талазы-биле чон-биле ужуражып, хурал-суг­лааны чорударын база арага садып ту­рар улус-биле ажылды күштелдирерин Дарга негээн. Тожу кожууннуң чагырга даргазының чугаазы-биле алырга, чогуур хемчеглерни ап турарын дыңнаткан. База республикада чырык болгаш чылыдылга айтырыы ТР-ниң энергетика болгаш одалга сайыды Роман Кажин-оолга дорт хамаарылгалыг дээрзин сагындырган.

Предыдущая запись
Бадыткал чок шын эвес медээлер
Следующая запись
Боттаныышкынга узун тыныш, “узун” саң-хөөжүдүлге херек
Меню