Рубрикалар

Тываның гериатрия албаны эки демдекти алган

«Демография» национал төлевилелдиң “Улуг салгал” деп федералдыг төлевилелиниң боттаныышкыны республиканың гериатрия албанының сайзыралынга улуг идигни берген.

Тывада «Демография» национал төлевилелдиң элээн каш угланыышкыннарын боттандырып, улуг салгалдың кижилериниң кадыкшылын быжыглаарының талазы-биле хемчеглерни ап чорудуп турар. Чоокта чаа төлевилелдиң боттаныышкынын хынап, Тывага кээп чораан бистиң кураторувус Валерий Короленко мында чоруттунуп турар ажылдарга эки демдекти салганын “Улуг салгал” федералдыг төлевилелдиң уштап-баштаар төвүнге чугаалаан.
– Озалааш бичии республика-дыр, ынчалза-даа гериатрия албаны багай эвес хөгжүлдени алган-дыр – деп, ол демдеглээн.

Гериатрия салбырын №1 республика эмнелгезиниң чанында ажыткан. Көдээ черлерде улус-чоннуң амбулаторлуг хүлээп алыышкыны канчаар чоруп турарын ол Каа-Хемниң төп кожуун эмнелгезинде кабинеттиң ажылындан көрген.

Гериатрия албанының ажылынга эки демдекти өске кижилер база берип турар. Оларның назы-хар талазы-биле эң улуглары 90 хар чоокшулаан Ксения Карповна Кандыкова болгаш Галина Федоровна Лосева олар. Салбырдан үндүр бижидериниң бетинде мындыг бижилгени арттырып каарын черле утпастар: «Планныг эмнээшкинниң дургузунда эмчи сестралары болгаш салбыр эргелекчизи ажылынга ёзулуг бердинген кижилер дээрзинге шынзыктывыс. Аарыг кижи бүрүзү дээш оларның сеткили саргып чоруурлар-дыр”.

“Улуг салгал” деп федералдыг төлевилел улуг назылыг кижилерниң аңдарлып, кээп дүжүүшкүннерин база кемдеп-бертиниишкиннерин профилактикалап турар. Ону нептередири-биле ырактан өөредилге программазын ажылдап кылган.

Неделя санында эртер ук өөредилге программазынга киржилге “Кадык камгалалы” деп улуг хемчээлдиг база бир төлевилелдиң “Кадык камгалалының чурагайлыг шинчизи” угланыышкынынга ажылчын туруштар-биле хандырар. Ол программаже кирген өөредилгени терапевтилер, ниити практиканың эмчилери, эндокринологтар, ревматологтар, гериатрлар, травматологтар болгаш ортопедтер, анестезиологтар база реаниматологтар, эмчи агартылгазының специалистери, дүрген эмчи дузазының эмпчилери эртип турарлар.

“Улуг салгал” деп федералдыг төлевилелдиң боттаныышкыны улуг назылыг кижилерниң амыдыралының шынарын бедидеринге база Тываның чурттакчы чонунуң назынын узадырынга салдарлыг.

#Демография #Националтөлевилел #Улугсалгал #Федералдыгтөлевилел #Гериатрия #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Хөй националдыг чуртувустуң келир үези
Следующая запись
20 СУМУГА ХАРЫЛЗАА ШУГУМУН ТУРГУЗАР
Меню