Рубрикалар

Тываның Онза байдалдар яамызы

Эвилең-ээлдек болуру

1) Даштыгаар үнүп, ажыл-үүлезин чогудуп, амыдыралга кылып чаңчыга берген хамык чүүлдерин карантин, бот-изоляция үезинде хоруп каан болганда, кижилерниң сагыш-сеткили ундаралга таваржы берип болурун Россияның Онза байдалдар яамызының психологтары билгеш, аңгы сүмелерни берген.

Өг-бүлезинге амыр-дыштыг байдалды тургузар.

Ажы-төлү, чоок кижилери-биле эвилең-ээлдек, найыралдыг болур.

Хүн чурумун шын тургузуп алыр, аңаа спортчу гимнастиканы албан киирер.

Чуртта болгаш делегейде болуп турар болуушкуннар дугайында медээлерни чүгле албан-ёзу-биле дамчыдар телерадиоканалдардан билип алыр.

Ажыктыг чаа чүүлдерни кылып өөренир азы билип алыр дизе, дистанциялыг өөредилгени ажыглаар.   

Өрт айыылы – оваарымчалыг болуңар!

Апрель 8-10 хүннеринде Мөң­гүн-Тайга, Улуг-Хем, Чеди-Хөл кожуун­нарның девис­кээринге өрт айыылынга удур чурумну чарлаан.

Арга-арыгга одаг кыпсырын, хову-шөлдерде оът-сиген, кургаг өдек, бок-сак өрттедирин хоруп каан. Кижиниң буруузу-биле өрт өөскүп, бойдуска хора чедирер болза, административтиг болгаш кеземче харыысалгаларга онаажыр.

Оваарымча чогу-биле от-көс кывыскан соонда, арга-арыгның үнүштери, ыяштары өрттенген болза, 200-400 муң рубльга торгаадыр, албан кандыг-бир ажылдар кылырын дагзып, хүлээдир, азы 3 чыл чедир хуусаага хосталгазын казып болур.

Бир эвес өжегерээн өрттедипкен болза, 500 муң рубльдан эгелээш, 1 миллион рубльге чедир торгаадыр, азы 8 чыл чедир хуусаага хосталгазын казыдып болур дээрзин РФ-тиң Кеземче хоойлузунуң 261 чүүлүнде айыткан.

Харыысалга, торгаал дугайында утпаңар

Час дүжерге, хову-шөлдерде, арга-арыг чанында, парк чоогунда чер участоктарында куурарып оңа берген сигенни, ногаа, тараа шөлдериниң артып калган кургаг оът-сигенин кичээнгей чок өрттедиринден, бойдуска улуг хора чедип турар. Кургаг сиген өрттенгеш, улаштыр бажың-балгат, херим, сарайже, арга-арыгже дамчый бергеш, улуг материалдыг когаралга чедирер болгаш кижиниң амы-тынынга айыылдыг болуп болур дээрзин утпаңар.

Хоорай, суурларның, сад, огород, дача ниити­лелдериниң каттыжыышкыннарының девис­кээринге бок, кургаг бүрү, оът-сиген өрттеткен улустарны торгаап турар. Чүге дээрге бокту тускай аңгылап каан черлерге өрттедир ужурлуг.

Өртке удур онза чурум чарлаан үеде, айыыл чок чоруктуң бо негелделерин сагывайн, хажыдар болза, РФ-тиң административтиг дүрүмнер хажыдар чоруктар дугайында 20.4 чүүлү-биле ийи дакпыр торгаадып, административтиг харыысалгага онаажыр:

— хамаатыларны 2 муңдан 4 муң рубль чедир торгаар;

— албан-дужаалдыг кижилерни 15 муңдан 30 муң рубль чедир торгаар;

— юридиктиг черлерни 400 муңдан 500 муң рубль чедир торгаар.

Айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагып көрүңер. Дарый дуза херек апарганда, «101», «102» телефоннарже долгаар. #Шын

Предыдущая запись
Мургулуг
Следующая запись
Венгр Ева Каналаш – тыва чоннуң чоок өңнүү
Меню