Рубрикалар

Тываның полициязында интернет таварыштыр барааннар чагыдары-биле холбашкан мөлчүкчү хөделиишкиннерниң ээлчеглиг барымдаазы бүрүткеттинген

Россияның ИХЯ-ның Кызыл  хоорайда эргелелиниң дежурный кезээнче ноябрь 14-те 36 харлыг тус черниң чурттакчызы почта салбырынга ооң алганы посылкада интернет-садыгдан келген бараан ооң чагыынга дүүшпес болган дугайында билдириишкин киирген.

Ооң чугаазы-биле алырга, ооң мурнунда ол социалдыг четкилер таварыштыр норка кежинден даараан ийи бөрттерни ниити өртээ дөрт муң акшадан хөй  кылдар чагыг киирген, а ооң орнунга хөй саазыннар-биле ораап каан чүгле чаңгыс аргып каан бөрт алган.

Бо барымдаа езугаар РФ-ниң КД-ниң 159-ку чүүлүнүң 1-ги кезээ-биле көрдүнген «Мөлчүүр чорук» деп кем-херектиң хевирлерин езугаар кеземче херээн оттурган.

Ындыг ол ышкаш  мөлчүкчү хөделиишкиннерниң когараан кижизи болбас дээш, хамаатылар интернит-садыг чорудар бетинде оларның сонуургай бергени садыг шөлдерин аажок кичээнгейлиг хынаар херек деп, хамаарылга чок ресурстарда оларның дугайында садып алыкчыларның бижээн чүүлдерин номчуур херек деп, оларның-биле харылзажыр медээлерниң барын, садыгның юридиктиг адрези барын, интернет-садыг байдалынга ооң туруп келген үезин болгаш өске-даа ужур-дузалыг медээлерниң барын хынаар херек деп Тыва Республикада ИХЯ сагындырып турар.

А ол ышкаш билдингир брендилерниң онза тускай барааннарын эмин эрттир чиик өртек-биле саналдаар талазы-биле медээлерге хамаарылгавыс оваарымчалыг боору чугула.

Хаара туда бээр чараш кылдыр дерип кылган садыглаар интернет-шөлдерни ажыглавышаан, бедик мергежилдиг кылдыр белеткеттинген мөлчүкчүлерге оларга мегеледипкен садып алыкчыларның бүзүрелин чедип аптары херек кырында болдуна бээр. Бүзүрелдиг боору-биле олар шынап-ла посылканы чорудуп турарлар, чагыг киирген кижиге посылканың кайда чоруп орарын эдерти көөр трек-дугаарны база берип турарлар. Чүгле кажан посылка чедип келгенде болгаш ону ажыдыпканда иштинде чүү бары билдингир апаар.

Тыва Республикада ИХЯ-ның медээлер-албаны.

 

Предыдущая запись
ЧОГААЛЧЫНЫҢ ЧЫРЫК АДЫНГА
Следующая запись
16 ХОНУКТУҢ ВИЗАЗЫ
Меню