Рубрикалар

ТЫВАНЫҢ СОҢГУЛДА УЧАСТОКТАРЫ АЖЫЛДАП КИРИПКЕН

Тыва Республикада Россия Феде­рациязының Федерал­дыг Хуралының сески чыыжының Күрүне Думазының депутаттарының, Тыва Республиканың Баштыңының–Чазааның Дар­га­зы­ның соңгулдалары, ол ышкаш хоорайларның болгаш суурларның төлээлекчи органнарының депутаттарының соңгулдалары эгелей берген.

Тус черниң эртенгиниң 8.00 шак турда бүгү муниципалитет черлеринде 186 участок соңгулда комиссиязы бодунуң ажылын эгелээн. Оларга муң хире хайгааракчылар соңгулда чорудулгазын хайгаараарлар. Вавилин ээтпээниң микрорайонун база солагай талакы дачалар ниитилелин катай алырга, чүгле Кызыл хоорайда безин бадылаашкын хүннеринде 35 УИК ажылдаар. Социал четкилерде соңгуур дээш, чедип келген хамаатыларның узун ээлчээниң фото-чуруун салган, оон безин алгаш көөрге, республиканың чону бадылаашкынга кончуг харыысалгалыг келгени билдинип кээр. Соңгукчу бүрүзүнге амы-хуунуң камгалал дериин, бюллетеньнер долдурар чаңгыс удааның демир-үжүүн, камгалал маскаларны үлээр, а участок соңгулда комиссия бүрүзүнүң кирер эжииниң аксында тускай херексел соңгукчуларның эъдиниң изиин хынаар.

Халдавырның нептерелин база соң­­гулда участоктарынга улус-чоннуң мөөң­нелиишкинин болдурбазы-биле, Россияның Төп соңгулда комиссиязының шиитпири-биле бадылаашкынны үш хүннүң дургузунда, сентябрь 17-ден 19-ка чедир, эрттирери көрдүнген.

Бадылаашкын эртер бүгү участоктарны видеохайгааралдың камералары-биле хандырган, олар дүн-хүн чок байдалга ажылдаар. Кызылдың № 13 девискээр соңгулда участогунуң оралакчы даргазы Марианна Кыргыстың чугаалап турары-биле алырга, бадылаашкынны ажык-чарлыг болдурары-биле бюллетеньнер алыр болгаш оларны хааржактарже сугар черлерде камераларны тургускан.

Видеокамералардан кирген бүгү информацияны камгалаттынган порталче киирер, ооң-биле Россияның болгаш республиканың соңгулда комис­сияларының кежигүннери, а ол ышкаш ТР-ниң Хөй-ниити палатазының хай­гааракчылары таныжар эргелиг. Видео­камераларның техниктиг деткимчезин УИК-терниң чөвүлээр эргелиг кежигүннеринден ийи-ийи оператор харыылаар.

Бүгү чуртка аңгы-аңгы деңнелдиң соңгулдаларынга аңгы-аңгы политиктиг партиялардан 100 муң хире кордакчы депшиттирген, ынчангаш 2021 чылдың соңгулда бетиниң кампаниязы эң-не улуг хемчээлдиг болгаш чижилгелиг болган.

Артур ХЕРТЕК.

#Соңгулдалар #Тывареспублика #Соңгулдачастоктары #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАА ТРАКТОР БОЛГАШ АНДАЗЫН
Следующая запись
СОҢГУЛДАНЫҢ ХАЙГААРАЛЫ КҮШТҮГ
Меню