Рубрикалар

Тываның журналистеринге өөрүнчүг медээ

Россия Федерациязының алдарлыг журнализи, 1984 чылдан бээр Россияның журналистер эвилелиниң кежигүнү Надежда Антуфьева өөрүнчүг медээни дамчыткан турган.

“Өөрүнчүг профессионал медээ. Ам бисте Тыва Республиканың үш алдарлыг журнализи бар. Россияның Журналистер эвилелиниң регион салбыры — Тываның Журналистер эвилелиниң дилээни-биле мергежилиниң хоочуннары Кара-Күске Чооду биле Марина Кенин-Лопсан ол аттарга төлептиг болган.

1968 чылдан бээр ооң кежигүнү Кара-Күске Күнзекович Чооду – бистиң Журналистер эвилелиниң эң улуу. «Тываның аныяктары», «Шын», «Улуг-Хем», «Центр Азии» солуннарда чартык чүс чыл ажыг үеде мергежили-биле ажылдап чоруур хоо­чун. «Профессионал ниитилежилге мурнунга ачы-хавыяазы дээш» деп хүндүлел демдектиң эдилекчизи. Назы-хары 84 ашкан-даа болза, чиик адак, чадаг-тергезин мунупкан, хоорайның ужу-кыдыында хемчеглерде киржип, хөй-ниитичи база спортчу амыдыралды чырыдып, чогаадыкчы тура-соруун ам-даа салбааны өскелерге үлегерлиг.

Марина Монгушевна Кенин-Лопсан  Журналистер эвилелинге 1982 чылда кирген. Чаа-ла солунчу оруумну эгелээн меңээ, Марина Монгушевна «Молодёжь Тувы» солуннуң культура килдизиниң удуртукчузу, мергежээн журналист турганы ол. Амдыгаа дээр «Тувинская правда» солунда  культура амыдыралын чырыдып чоруур хоочун. Ооң авазы Лариса Пет­р­овна Кенин-Лопсан, Четверикова, база-ла солунчу, күш-ажылчы базымнарын «Тувинская правда» солундан эгелээш, хүндүлүг дыштанылгаже үнүп, мергежилинге шынчы бооп арткан. Лариса Петровнаның амыдырал-чуртталгазының база журналист салым-чолунуң дугайында сактыышкынныг очериги “Чонар-даштан демир-үжүк” шаңналды чаалап ап, бедик үнелелге төлептиг болган.  83 харлыг ие бодунуң карак-кызыл ажылының түңнелин «Центр Азии» солуннуң арыннарынга көрген-даа болза, ооң аңгы ном кылдыр үнүп келиринге четтикпейн барганы, харааданчыг. Ооң ол шаңналын коллегазы, уруу хүлээп алган.

Эрткен 2020 чылда коронавирус хамчыынга удур  карантин хемчеглерин чарлап, хөй кижи чыглырын хораан болгаш, шаңналдар маадырларынга үезинде четпээн. Ындыг болзажок ол байырымныг хүн албан чедип келиринге  идегээр мен.

Тываның Баштыңының 2020 чылдың февраль 4-те чарлыы-биле Тыва Республиканың алдарлыг журнализи атты Тываның Журналистер эвилелиниң даргазы Эльвира Сергеевна Лифанова, август айда, Национал музейниң баарында шөлге хөй чоннуң мурнунга Шолбан Валерьевич Кара-оолдан ол шаңналды бир дугаар алыр аас-кежиктиг болган.

Тываның Журналистер эвилелиниң даргазының Чазактың шаңнал комиссия­зының кежигүнү тургаш чедип алганы ол шаңналдарын  Кара-Күске Күнзекович Чооду биле Марина Монгушевна Кенин-Лопсан Россияның Парлалга хүнүнде – январь 13-те алырлар боор деп идегээр мен.  Ынчангаш чүрээм ханызындан изиг байырны чедирип тур мен”.

Надежда Антуфьева,

Россия Федерациязының алдарлыг журнализи, 1984 чылдан бээр Россияның Журналистер эвилелиниң кежигүнү.

2018 чылда Россия Федерациязының алдарлыг журнализи атты тургускан соонда, 2019 чылдың март 15-те Тыва Республиканың алдарлыг журнализи атты доктаадып бадылаанын сагындыраал.

ТР-ниң Баштыңының 2020 чылдың октябь 9-та № 236 чарлыы-биле шаңнал комиссиязының Кара-Күске Чооду биле Марина Кенин-Лопсанга хүндүлүг аттарны тыпсыр дугайында шиитпири бадылаттынган.

Предыдущая запись
Үлегерлиг хоочуннар
Следующая запись
2021 ЧЫЛДА ИНВАЛИДТЕРГЕ КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?
Меню