Рубрикалар

ТЫВАНЫӉ АРГА-ДУРЖУЛГАЛЫГ ХООЧУНУНУҢ ЧЫРЫК АДЫ УТТУНДУРБАС

Галина Ивановна Насюрюн – Тыва Республиканыӊ алдарлыг ажылдакчызы, «Россия Федерациязыныӊ харылзаа мастери», күш-ажылдыӊ хоочуну.

Республикага телефон болгаш почта харылзаазыныӊ хөгжүлдези Галина Ивановна Насюрюннуӊ ады-биле быжыг харылзаалыг. Чүге дизе ол Новосибирскиниӊ электротехниктиг харылзаа институдун доозуп алган соонда, харылзаа адырынга дөртен ажыг чыл ажылдаан. Күш-ажылчы базымын 3-кү разрядтыӊ монтёру болуп эгелээш, сагыш човангыр болгаш билиг-мергежилдиг төлептиг удуртукчу болуп, үре-түӊнелдиг чедиишкинниг ажылдап чораан.

ССРЭ-ге Эде тургустунуушкун үезинде чурттуӊ шупту почта салбырлары хагдынып эгелээрге, Галина Ивановна Тывага ындыг чүүлдү болдурбас дээш, бүгү ажылды кылып чоруткан. Бүгү республиканыӊ почта салбырларын ооӊ билдилиг удуртулгазыныӊ ачызында кадагалап арттырып шыдаан.

Почта салбырлары ажыл-чорудулгазын делгемчидип, чонга өске хандырылгаларны чедирбишаан, орулгазын көвүдедип ап турган. Ажылдаарынга идиг деткимче болур күш-ажыл төлевириниӊ чаа системазынче шилчээн баштайгыларныӊ бирээзи болган. Почтаныӊ транспорт парыгын чаартып, республикада шупту почта харылзаазыныӊ салбырларынга септелгени чоруткан. Галина Ивановнаныӊ дорт киржилгези-биле «Связь-Банкыныӊ» Тывада салбыры ажыттынган, республиканыӊ чаагай хөгжүлдези дээш өске-даа ажыктыг чүүлдер кылдынган. А кол чүве – ажылчын олуттарны кадагалап камгалап алганы, улустуӊ акша шалыӊныг амыр-тайбыӊ ажылдап турары. Ынчангаш Галина Ивановнаны «Кризиске удур башкарыкчы» деп адай берген.

2004 чылда хүндүлүг дыштанылгаже үнген-даа болза, Галина Ивановна ажыл-ишке, амыдыралга идепкейлиг туружун салбаан. Хөй номчуттунар болгаш ханы билиглиг ховар кижилерниӊ бирээзи. Коллегаларынга почта ажылынга хамаарыштыр мергежилдиг арга-сүмезин кадып, аралажып эдержип чораан.

Галина Ивановна биче сеткилдиг болгаш эптиг-эвилеӊ, чугаакыр боорга, улус аӊаа дөмейлежиксээр. Ол хөй эш-өөрүнүӊ болгаш аныяктарныӊ хүндүткелин чаалап алган.

Хүндүлүг хоочун Г.И. Насюрюннуӊ 80 харлыында, үр эвес аараан соонда, 2021 чылдыӊ декабрь 8-те чок болганы-биле холбаштыр, ооӊ чоок төрелдериниӊ ажыг-шүжүүн үлежип, ханы кажыыдалывысты илергейлеп тур бис.

Тываныӊ почта харылзаазыныӊ хөгжүлдезинге бодунуӊ улуг үлүг-хуузун киирген, олут орбас эрес-кежээ, 55 чыл күш-ажыл стажтыг хоочун Галина Ивановна Насюрюннуӊ чырык овуру кезээ мөӊгеде уттундурбас.

«Шын» солуннуӊ редакциязы.

Предыдущая запись
КОММЕРЦИЯГА ХАМААРЫШПАС ОРГАНИЗАЦИЯЛАР САНЫ КӨВҮДЭЭН
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ ЭРТЕМ ТАЛАЗЫ-БИЛЕ АГЕНТИЛЕЛДИҢ ДИРЕКТОРУН ТОМУЙЛААН
Меню