Рубрикалар

Берге үеде харылзаага тураалыӊар!

ТЫВАНЫӉ БАШТЫӉЫНЫӉ ЧАА МЕДЭЭЛЕРИ — ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛДА

Ол дугайын Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкиде арнынга бижээн: «Ам бүгү медээлерни кажангызындан-даа артык ыяк хынаары, фейк-меге медээлерге бүзүревези чугула. Бөдүүн эвес үеде Meta деп компания Россияныӊ солдаттарынга хамаарыштыр күчүлел ажыглаар деп кыйгырыгны түр када тарадып болур дээрзин чөпшээреп, элээн чиктиг болгаш тайылбырлаары берге шииптирни хүлээп алган. Боттарыныӊ политиктиг үзел-бодалын илереткени-дир деп мегелеп чажырып турарлар.

Бо компания баш миннип, улустарныӊ элзедип башкарар арганы ооӊ мурнунда ажыглап турган, политиктиг сорулгалар-биле улустуӊ амы-хууда медээлерин ажыглавышаан, шош-содаа үндүрүп турганын сактыр бис. Ынчангаш дарый дыӊнадыр медээлерге телеграм-канал ажыдар деп шиитпирледим. Инстаграм харылзажырынга ындыг-ла кончуг идегелдиг эвес апарган-дыр, ооӊ ындыг шиитпирин, эп-чөп-биле чугаалаар болза, аай-бажы тывылбас-тыр. Россияныӊ «ВКонтакте» биле «Одноклассники» деп соцчеткилерингде мээӊ амы-хууда арным анаа ажылдап турар. Берге үеде харылзаага тураалыӊар!»

Республиканыӊ Баштыӊыныӊ https://t.me/khovalyg_live телеграмм-каналынга бижидип алгаш, чаа-чаа медээлерни оон номчуп билип ап болур.


Р.Демчик

Предыдущая запись
Дузаламчы алыр өг-бүлелерниң кичээнгейинге
Следующая запись
ОБЪЕКТИВТЕ: ГЕОДЕЗИЯ – БОЙДУС-БИЛЕ ТУДУШ ЭРТЕМ
Меню