Рубрикалар

УЛУГ-ХЕМЧЕ СТЕРЛЯДЬ БАЙЛАҢНАРЫН САЛГАН

Дүүн, август 1-де, республиканың үш уруг бүдүрүлгези – «Ойна» алдын тывыш артели, «Восток» болгаш «Лунсин» кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилелдери Боом дааның чанындан Улуг-Хемче Кызыл дептерже кирген 8500 стерлядь байлаңнарын киир салган.

«Ойна» артелиниң директору Олег Дудко, «Восток» орук-тудуг бүдүрүлгезиниң чиңгине директору Сергей Уюсов ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутаттары болуп турар.

Байлаңнарны Красноярск крайның Балахтинск районунда Приморск суурда турар балык өстүрер комплекс “Малтат” балык өстүрер комплекстиң ажылдакчылары өстүрген. Байлаңнарның деңзизи бир грамм, бирээзиниң-не өртээ 700 рубль. Балыктың үүргене салыр үези 6-7 чыл болгаш эгелээр.

– Эртемден балык шинчилекчилери-биле сүмелешкен соонда, байлаңнарны салыр черни шилээн. Дөрт-беш чыл болгаш амгы байлаңнар ийи метр чедир өзүп, деңзизи 95 кил чеде бээр.Стерлядь – аар өртектиг, үнелиг балыктарга хамааржыр. Бойдустуң суг курлавырының когаралының орнун катап тургузар ажылды моон-даа соңгаар уламчылаар бис – деп, депутат Олег Дудко чугаалаан.

«Малтат» КХН өртек-үнелиг, ховар балыктарны кылымал арга-биле өстүрер угланыышкынныг ажылдап турар. Красноярскиниң Приморск суурдан Кызыл хоорайже байлаңнарны тускай изиг-соок эрттирбес, сугну кислород-биле хандырып турар система кожуп каан савага эккелген.

#Экология #Улуг_хем #Ойна #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ХӨЙ УЛУС-ЧОН ЧЫЫЛГАН ХЕМЧЕГЛЕР ЭРТТИРЕРИ ХОРУГЛУГ
Следующая запись
ОНЛАЙН ХҮЛЭЭП АЛЫЫШКЫНГА АМЕРИКАДАН ӨГ-БҮЛЕ КИРИШКЕН
Меню