Рубрикалар

УЛУГ ТИИЛЕЛГЕНИҢ 77 ЧЫЛЫ ТИИЛЕКЧИЛЕРНИҢ ТУРАСКААЛЫНГА ЧЕЧЕКТЕР

Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 77 чылынга тураскааткан митинг Тываның найысылалы Кызыл хоорайда Тиилелге шөлүнге Тиилелге хүнүнүң бүдүүзүнде, май 8 болуп эрткен. Немец фашизм-биле хан төгүүшкүннүг тулчуушкуннарга амы-тынындан маадырлыы-биле чарлып, фронтудан чанып келбээн дайынчыларны сактырының кажыыдал минутазының соонда митинг эгелээн.

Улуг Тиилелгениң 77 чылынга тураскааткан митингиге Ада-чурттуң Улуг дайынының болгаш афган, чечен дайыннарының хоочуннары, Украинада чоруп турар тускай шериг операцияның киржикчилери солдаттарның, офицерлерниң төрелдери, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг, Тыва Республиканың Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа, Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутады Айдың Сарыглар, республикада хөй-ниити организацияларның болгаш политиктиг партияларның төлээлери, өөредилге черлериниң сургуулдары болгаш студентилери киришкен.

Төрээн чуртту боттарының амы-тыны-биле эрес-дидим камгалап турган маадырлар Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи Георгий Васильевич Абросимов, афган дайынның киржикчилери Сергей Белоусов, Юрий Кара-оол болгаш оларның дайынчы эштери митингиге киржип, Россия дээш база катап туржурунга беленин көргүскеннер.
Улуг Тиилелгениң 77 чылынга тураскааткан митинг соонда Кызыл хоорайның школаларында шериг-патриотчу организацияларның көрүлде марш чыскаалы болган. Чыскаалдың эң мурнуку одуруунга Кызыл хоорайның № 1 школаның шериг-патриотчу клувунуң кежигүннери марштап эрткен. Бо школага Совет Эвилелиниң ийи Маадыры Бухтуев биле Макаренко, Россияның Маадыры Сергей Шойгу өөренип чорааннар.

Митингиниң болгаш көрүлде марш чыскаалының киржикчилери үр-ле таравайн турганнар. Ада-чурттуң маадырларынга тураскаалдың чанынга чурукка тырттырып турганнар. Оларның чуруктарынга Улуг Тиилелгениң 77 чылы төөгүнүң херечизи бооп артып каар.

Ш.Суван.

Предыдущая запись
Сорулгазы – уругларның чедиишкини
Следующая запись
Тиилекчилерге байыр чедириишкин
Меню