Рубрикалар

Улуг улустуң харыысалга чогундан

ТР-ниң Чазак Даргазының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг июнь 27-де  оперативтиг штабты чыггаш, “Байлак” уругларның чайгы дыштанылга лагеринге болган таварылгага хамаарышкан шыңгыы хуралды эрттирген. Ол-ла хүн бодунуң социал блогунда Владислав Ховалыг мону бижээн:

“Улуг улустуң харыысалга чогундан, ажы-төл хилинчектенмес ужурлуг. Харааданчыг болган чүүл, шак ындыг байдал “Байлак” уругларның чайгы дыштанылга лагеринге болган. 68 уруглар болгаш 9 улуг улус  бо хүнде ковидтен аараан-дыр. Республика девискээринде болуп турар нарын эпидбайдалды билип тура-ла, каш удаа байдалы харыксырааш,  чугаалап, кээп турда-ла, лагерьниң эмчилери, аараан уругларны боттарының күжү-биле эмнээрин оралдажып турган. Лагерьниң начальниги болгаш вожатыйлары боттары санитарлыг негелделерни хажыткаш, айыылдыг аарыгның  уруглар болгаш боттарының коллегаларын аразынга тарадыр чылдагаан бергени, көступ турар-дыр.

Анализтерниң лабораторлуг хыналдазының түңнелинде, аарыг бадыткаттынган уруглар, Республиканың уруглар эмнелгезинде чогуур эмнээшкинни ап турар. Оларның кадыының байдалы ортумак деңнелде. Өскелерин, Сукпак суурда, Аграр лицейде, тур када обсерваторда чыттырган. Олар доктаамал эмчи хайгааралында.

“Байлак” лагеринге болган таварылга өөредиглиг болгаш дүвүрелди оттуруп турар. Ындыг-даа болза, ол байдал дээш өске чаштарның, чайгы дыштанылгазында кадыкшылын быжыглаар аргазын хорууру күзенчиг эвес-тир.

Херек кырында байдал кандыг апаарын баш бурунгаар көрүп, кандыг белеткелдиг болурун планнап каан турда-ла, чамдык харыысалгалыг албан-организциялары ужур эдертип, карак чаап, ажылдап турары көступ тур. Шак ындыг четпес ажылдың түңнели эки чүвеге чедирбес. Чазак кежигүннеринден сула салдынмайн, кайда, чүү болуп турарын ажыт-чажыт чокка, дораан дыңнадып турарын негээр мен.

“Байлак” лагеринге дыштанып турган уруг-дарыгның ада-иелеринге харылзаа тудары-биле, ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика яамызында 8 (394-22)2-17-44 дугаарлыг изиг шугум телефону ажылдап турар.”

Предыдущая запись
Аныяктар хүнүнде Чазак Бажыңынга
Следующая запись
БО ХҮННЕРДЕ ТЫВАГА 6 МУҢ ВАКСИНА КЕЛИР
Меню