Рубрикалар

Улусчу төлевилелдер боттанылгазының идепкейжи үези

Тываның Баштыңының чанында Хамааты эгелээшкиннер чөвүлелинге улусчу төлевилелдер шилилдезиниң түңнелдерин сайгарып чугаалашкан.

Тывада Хамааты эгелээшкиннер чөвүлелиниң чедиги чыыжынга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг, оралакчы даргалар база регион чазааның кол сайыттары киришкен.

Улусчу эгелээшкиннер чылы кылдыр чарлаан 2021 чылда төлевилелдер күүселдезиниң дугайында айтырыг хүннүң чугула темазы болган.
Тодаргай девискээрлерниң чугула айтырыгларын шиитпирлээринге киржир кылдыр суурларның база республиканың бодунуң башкарылгазынче чонну калбаа-биле хаара тудары төлевилелдерниң утказы ол болурун сагындыраал. Ынчангаш санал-оналдарның конкурузун чарлап, чон чыыштарынга оларны шилип, деткип, улаштыр муниципалитеттерниң база республиканың эрге-чагырга органнарында комиссияларга көрген.

Чоннуң киржилгезин, бюджеттен дашкаар акша-хөреңгини хөйү-биле хаара туткан, улуг ужур-дузалыг, эки дирткен төлевилелдерни тодараткан. Төлевилелдерже 30 сая хире рубль ниити инвестицияны, ооң 3.3 сая рубльди республиканың чурттакчылары салган. Ол акша-хөреңгини тергиин дирткен 10 эгелээшкиннерни боттандырарынче углаар турган. Бо удаа 12 төлевилелди шилип, хувааган.

ТР-ниң Экономика яамызының Чөвүлелге берген медээзинден алырга, шилиттинген төлевилелдерниң алдызы суг хандырылгазын экижидер айтырыгга хамааржыр – Чаа-Хөл, Таңды, Тес-Хем, Бии-Хем, Кызыл, Тожу кожууннарның чурттакчылары ынчаар шиитпирлээн. Өвүр кожуун биле Ак-Довурак хоорай хөй-ниити чунар-бажыңын септээр дээн саналы деткимчени алган.

Сүт-хөлчүлер чаңгыс чер-чурттуу – 60 маадырларның баштыңы Самбажыкка тураскаалды тудары дээш үннерин берген. Улусчу эгелээшкиннер чылының төлевилелдер даңзызында Чөөн-Хемчик кожуунга коворинг-төптү, Бии-Хемге стадион тудар, Тере-Хөл кожуунга эвээш комплектилиг школа тудуун доозар төлевилелдер бар.

Төлевилелдерни шилиирде чүгле социал хереглелин эвес, а экономиктиг беримчезинче база көрген. Тоора-Хем суурнуң чурттакчылары кудумчу кудуктарын чаартыр саналды деткээннер, бир эвес бүде бээр болза, бир кижи дээш суг төлевири 63 рубль турганындан 32 рубльге бадып кээр.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг улусчу эгелээшкиннерни шынарлыг болгаш үе шаанда боттандырганындан республиканың чурттакчыларының бот-идепкейи бедип, мындыг хевирлиг акцияларга бүзүрээр апаарын демдеглээн.

Ынчангаш бөгүнде төлевилелдер боттанылгазының идепкейжи үези чоруп турда, республика чазаа муниципалитеттер чагыргалары-биле кады садыглажылганы, тудугжуларны тодарадыр ажылдарны үе шаанла чорударын, чыгдынган акша-хөреңгини ажыктыг ажыглаанын база сорулганы чедип алырын хыналдага тударын айыткан.

Хамааты эгелээшкиннер чөвүлели Тываның Баштыңының чанында хөй-ниитиниң хуралдаар органы болур. Хөй-ниити ужур-дузалыг эгелээшкиннерни ажылдап, ону боттандырар дээш 2017 чылда тургускан.

Чөвүлел регионнуң орук четкизин хөгжүдер, 2030 чылга чедир республика хөгжүлдезиниң стратегиязы дээн ышкаш, өске-даа чугула документилерни ажылдап кылырынга идепкейлиг киришкен.

#Тываныңчазаа #Улусчуэгелээшкиннерчылы #Хамаатыэгелээшкиннерчөвүлели #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
«Россияның хүндүлүг донору» атты 13 кижиге тывыскан
Следующая запись
43458 кижи долу курсту эрткен
Меню