Рубрикалар

УРАН СӨСТҮҢ ЧЕЧЕННЕРИ


1999 чылда ЮНЕСКО-нуң 30 дугаар сес­сиязының чиңгине конференциязынга Бүгү делегейниң поэзия хүнүн чылдың-на март 21-де демдеглээр деп шиитпирлээн. Бир дугаар поэзия хүнүн Парижке демдеглээн.
Бистиң шүлүкчүлеривис, чогаалчыларывыс, поэзияның мөгейикчилери, Тываның күрүне универ­ситединиң филология салбыры поэзия хүнүн чылдың-на демдеглеп эрттирип турар. Ылаңгыя Мария Күжүгеттиң удуртуп турары «Сорунза» бөлгүмү ол хүннү улуг өөрүшкү-биле манап, байырлаарлар. Мария Күжүгет филология салбырында литературлуг музейниң эргелекчизи болбушаан, «Сорунза» бөлгүмүн удуртуп турар.
Бөлгүмче шүлүк, чогаал сонуургаар күзелдиг студентилер, өске-даа адырда ажылдап чоруур улус назы-хар барымдаалавайн барып, башкы, шүлүкчү, очулдурукчу, эртемден Мария Күжүгеттиң арга-сүмезин ап, өөренип, боттарының талантызын сайзырадып чоруурлар. Оон аңгыда, өөредилгезин доозупкан-даа болза, ам-даа «Сорунзаның» кежигүннери болуп, литературлуг музей-биле харылзаазын үспейн, ам-даа өөренип чоруурлар хөй. Оларның аразында билдингир апарган шүлүкчүлер Шончалай Мааты-оол, Эрес Кол дээш оон-даа өскелер. Эң-не улуг назылыг кежигүнү 80 ажыг харлыг Ирина Монгуштуң чоокта чаа «Чаяалгалыг Хемчик Тезим» бирги ному чырыкче үнген.
Март 14-те поэзия хү­нүн­­ге уткуштур филология салбырының 1-ги, 2-ги курстарының студентилерин «Сорун­заның» кежигүннери кылдыр хүлээп ап, шынзылга бижиктерни болгаш бөлгүмнүң ылгавыр демдектерин тывыс­кан. Оларга бирги курсчулар Анела Матпай-оол, Лилия Сендажы, Айгуль Дугар, Алдын-Сай Сарыглар, Хүлер Чооду, Алина Ондар, Малина Саая, Мөңгүн-Белек Монгуш, Уран-Сай Ооржак, Алдынай Хертек, ийиги курсчулар Оттук Кара-Сал, Виктория Эрендей, Аяна Байыр, Буяна Бөөдей, Сергек Хомушку, Чайзат Таваажап, Салгал Шойдан, Чолдуг Саая, Чайзат Ховалыг хамааржыр. Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал суурда ажылдап чоруур Шолбан Соян башкызы Мария Күжүгетке дузалажып, бодунуң үезинде бөлгүмнүң даргазы болуп ажылдап тургаш, уттундурбас белекти арттырып каан. Ол чүл дээрге, «Сорунзаның» шынзылга бижии, хөрек демдээ болгаш таңмазы болур.
Байырлыг хемчегни хоочун башкы Екатерина Чамзырын 4-кү курсчулары-биле удуртуп эрттирген. Байырлалды чогаалчы, башкы Мария Күжүгеттиң шүлүктери, ыры болу берген шүлүктери аян киирип каастап турган. В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрының артистери Надежда Наксыл, Анзат Куулар келгеннерге боттарының талантызын көргүзүп, сагыш-сеткилдиң эми-дому болур оюн-баштак көргүзүүн бараалгатканнар. Филология салбырының студентилери-даа, башкылары-даа аксын ажарга-ла ыры-шүлүк төктүп турар дээр болза, чазыг болбас. Оон аңгыда, Тываның гуманитарлыг эртем-шинчилел институдунуң эртем ажылдакчызы Уран Донгак студентилерге поэзия, шүлүк тургузуунуң болгаш ооң онзагайларының дугайында Мария Күжүгеттиң шүлүктеринге даянып лекцияны кылган.
Ынчангаш «Сорунза» бөлгүмүнге, ооң кежигүннеринге, Мария Күжүгетке болгаш республикавыстың бүгү-ле шүлүкчүлеринге, поэзияның мөгейик­чилеринге байырны чедирип, чогаадыкчы ажыл-ижи ам-даа улай сайзыраарын күзеп каар-дыр бис.
Чыжыргана СААЯ.

Предыдущая запись
ТОЖУ ЧЕРНИҢ ӨЗЕК МАЛЫ
Следующая запись
АДАЗЫ ЧЫЛГЫЧЫ, ОГЛУ ФЕРМЕР
Меню