Рубрикалар

УРУГЛАРНЫҢ КАДЫЫНЫҢ БАЙДАЛЫ ЭКИЖИП ЭГЕЛЭЭН

Бөгүн 45 кадетти кадыының байдалы экижээни-биле Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинден үндүр бижиир дээнин ТР-ниң Кадык камгалал сайыды Анатолий Югай Чазак Даргазының Аппарат хуралынга дыңнаткан.

Сагындырып каалы, эрткен неделяда Республиканың школа- интернадының кижизидикчилери чемге хораннанган дугайында медээ ниитилелди дүвүреткен. Халдавырлыг аарыглар эмнелгезинче 116 уруглар болгаш бир улуг кижи кирген турган. Стационарлыг эмнээшкинни ап турган уругларның кадыының байдалы чүгээртеп, эки апарганнарын эмнелгеден үндүр бижип эгелээн.

Амгы үеде эмчиден үнүп турар уругларның айыыл чок чоруун хандырары-биле, оларның чурттап турганы школа-интернадының бүгү оран-савазында дезинфекцияны чоруткан болгаш эптиг байдалдарны тургускан дээрзин Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак медеглээн. Эпидемиологтуг истелгениң баш бурунгаар түңнелдери-биле алырга, инфекцияның үнген дөзү ук өөредилге албан черин аъш-чем-биле хандырып турган хүлээникчи хууда организацияга дүжүп, кол буруулуг кижизи ооң ажылчыны болуп турар.

Ол ышкаш уруглар албан черлериниң аъш-чем хандырылгазын чорудар организациялар аразынга садыглаашкын кылырындан ойталаарын Людмила Салчак саналдаан. Чүге дээрге ону ойнап алган хууда сайгарлыкчы азы КХН хүлээнип алган ажылын керээ ёзугаар база бир улуска хүлээндириптер болуп турар. Моон соңгаар мындыг таварылгаларны катаптавазы-биле, хааглыг хевирниң организацияларынга аъш-чем блогун харыылаар болгаш эмчиниң ажылдаар олуттарын штатче киирери чугула дээрзин кол санитар эмчи чугаалаан.

Школа-интернаттың удуртулгазынга болгаш аъш-чем хандырылгазын харыылап турган хууда сайгарлыкчыга ооң мурнунда база санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерни хажытканы дээш чаңгыс эвес удаа административтиг харыысалганы онаап турганын Людмила Салчак чугаалаан. Сөөлгү ийи чылда уругларның изиг чем-биле хандырылгазын хажыткан 10 таварылга демдеглеттинген. Доктаамал торгаалдарны, ооң иштинде суд шиитпири-биле 300 муң рубльга база торгаткан турган дээрзин Тываның кол санитар эмчизи сагындырган.

Хыналда органнарындан удаа-дараа сагындырыгларны ап, хөй торгаалга онаажып тургаш-ла, мынчага чедир школа-интернаттың удуртулгазы огулуг түңнел үндүрбээн дээрзин ол бадыткаан.

К. МОНГУШ белеткээн.

#Росхереглелхайгаарал #Школа_интернат #Аппаратхуралы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭРЗИНЧИЛЕРНИҢ ӨӨРҮШКҮЗҮ
Следующая запись
Солун чагыдылгазы
Меню