Рубрикалар

Уругларның салым-чаяанын сайзырады

А.А. Даржай аттыг Кызылдың педагогика институдунуң студентизи Даваа Монгуш кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларга “Дамырактан далайже” деп дуза кадар эки турачы төптү тургузар төлевилел-биле 2020 чылда бодунуң командазын тургускаш, аныяктар төлевилелиниң Бүгү-российжи мөөрейинге грантыны ойнап алган. Росаныяктарның саң-хөө болгаш информация деткимчезин алган.

Бо төлевилел кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларның ниитилелге чаңчыгарынга, салым-чаяанын сайзырадырынга дузалажырынче угланган. “Дамырактан далайже” төлевилелдиң башкарыкчылары ажылынга ажыглап турар методикаларның үндезини арт-терапия болгаш элезин-биле эмнээр арга болуп турар.

Төлевилелди “Дамырактан далайже” деп адааны анаа эвес. Ол төлевилелдиң адын дорт илередип турар. “Бис уругларга бичии дамырактың хемчээлин хемчээл чок улуг далайже шымнып үнер арганы берип турар бис. Өскээр чугаалаарга, ниитилелге чаңчыгып алырынга салым-чаяанын сайзырадырынга дузалажыр бис” – деп, Даваа төлевилелдиң адының чажыдын ажыткан.

Ук төлевилел эрткен чылдың октябрь айда Кызылдың педагогика институдунуң базазынга ажылдап эгелээн. Төлевилелдиң дузазы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларга ажыктыг хемчеглер эрттирер чугула дериг-херекселди четчелеп алган. Ол дээрге компьютерлер, элезин урар тускай столдар, канцеляр херекселдер дээш өске-даа тускай техника. Бо үе дургузунда уругларга хөй-ле сонуурганчыг кичээлдерни эрттирип, волонтерларның үделгези-биле музейже, театрже, уран чечен делгелгелерже экскурсиялар организастаттынган.

Бо ажыл чүгле уругларга эвес, волонтер студентилерге база эки салдарлыг. Бир талазында олар уруглар-биле чугаалажып өөренип алыр, келир үеде профессионал ажыл-агыйынга ажыктыг дуржулганы шиңгээдип ап, боттарының ыядыычал чоруундан адырлып алыр аргалыг болур.

Волонтёржу төпче 7-ден 14 хар чедир уруглар кээп турар. Институтта халдавырлыг хамчыкты болдурбазы-биле санитарлыг негелделерни сагып, уругларга эптиг байдалды тургузкан. Ада-иелер ажы-төлүнүң өзүп-сайзыраарынга, ниитилелге чаңчыгып, улус-биле ажык чугаалажып өөрениринге база дузазын кадып турар.

Амгы үеде төлевилел дооступ, план ёзугаар мөөрейлерге болгаш хемчеглерге уругларны шаңнаар ажылдар чоруп турар. Бо ажылды соксатпайн, уламчылаар сорулга салдынган.

Буянныг төлевилелдиң эгелекчизи Даваа Монгуш төлевилелге үлүг-хуузун киирип, дузалашкан башкыларга: институттуң директору Валериана Ликтанга, бодунуң эртем талазы-биле удуртукчузу, педагогика кафедразының улуг башкызы Айлаң Комбуга, уругларга хемчеглер эрттирип турар волонтер студентилерге, оон ыңай уругларга болгаш ада-иелерге төлевилелге киришкени дээш өөрүп четтирип илередип турар.

#Росаныяктар #КПИ #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
18080 уругну кадыкшыдар база дыштандырар
Следующая запись
Кандидаттар аразында чижилге чидигленип эгелээн
Меню