Рубрикалар

Виктория Абрамченко: “Регионга бүгү талалыг деткимчени көргүзер мен”.

Россияның Чазааның оралакчы даргазы Виктория Абрамченко Владислав Ховалыгга Тываның Баштыңы албан-дужаалга бир чыл болган ою-биле байыр чедирген.

Виктория Абрамченко Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгга байыр чедирген телеграммазынга мооң соңгааргы ажылынга чедиишкиннерни күзеп, ооң шиитпирлиг болгаш ажыл-агыйжы шынарларының даанган хүлээлгезинге эки үре-түңнелдерлиг болурунга улуг салдарны чедирип турарын демдеглээн.

Көдээ ажыл-агый айтырыглары харыылап турар оралакчы дарга болганы-биле, Виктория Абрамченко чурттуң кызыгаарында чугула регион болуп турар Тываның агробүдүрүлге комплекизиниң хөгжүлдезин шапкынчыдары негеттинип турар деп онзалап айыткан. Амгы үедеги экономиктиг байдалдарга ук сорулга онза чугула болу бергени билдингир.

“Амгы үеде боттандырттынып турар инвестиция төлевилелдерин деткиири чугула, ооң-биле чергелештир чаа черлерни көдээ ажыл-агый чорудуунче киирип, боттуң бүдүрүлгезиниң хөгжүлдезин дүргедедир  болза эки. Чүгле стратегиялар хүлээп алыры эвес, а төлевилелдерни боттандырып, түңнел чедип алыры чугула. Регионга бүгү талалыг деткимчени көргүзер мен. Бир чыл дургузунда чоруттунган ажыл – оруктуң чүгле эгези боорда, улуг эвес хуусаа-дыр. Тываның, Сибирьниң болгаш Россияның чаагай чоруу дээш моон-даа соңгаар эки үре-түңнелдиг ажылдаарын күзедим!” – деп телеграммада бижээн.

Предыдущая запись
Григорий Ширшин Тываның Баштыңының бир дугаар чылда ажылынга үнелелди берген
Следующая запись
Школачыларга изиг чем айтырыы
Меню