Рубрикалар

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ СҮТ-ХӨЛДЕ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бөгүн, июль 27-де, Сүт-Хөл кожууннуң төвү Суг-Аксынга ажыл-агыйжы сургакчылаашкыны-биле барган.

Республиканың удуртукчузу баштай-ла Хемчик хемни кежир көвүрүгден Суг-Аксы сумузунга чедир автоорук септелгезиниң (3,7 километр) ажылын хынап, танышкан.

Улаштыр “Шедуплинг” хүрээзинге чедип, кожууннуң Камбы-Ламазы-биле, Суг-Аксы сумузунда амыдырал-хандырылга бажыңында ажыл-биле бот-хандыртынган хамаатыларга деткимче көргүзер программа-биле баш таарар, чараштаныр салон, пөс садыы, даараныр болгаш национал хеп даараар цехтер ажыдып алган сайгарлыкчылар-биле ужурашкан.

Дараазында “Алдыы-Ишкин” көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативинге, Сүт-Хөл кожууннуң төп эмнелгезинге, “Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге” губернатор төлевилелиниң чедиишкинниг киржикчилериниң бирээзи “Баштайгы” көдээ ажыл-агый хереглел кооперативинге, “Саян” көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативинге чедип, ажыл-чорудулгазын хынап көрген соонда, кожууннуң активи-биле ужуражып, түңнелдерни үндүрген.

Владислав Ховалыг кожууннуң төп эмнелгезинде котельнаяның капитал септелгезинге акшаландырыышкын айтырыын өөренип көрген. Улуг улус биле уруглар поликлиниказының капитал септелгезин чорударын планче киирген.

69 социал керээ алган улус­тарның аразында деткимче алгаш, ажыл-херээ чаңгыс черде турупкан сайгарлыкчыларның чылдагаанын илередир даалганы кожуун чагырыкчызынга берген. Быштак кылып турар Оксана Салчакка билиин бедидер курстарга өөренир аргаларны өөренип көөрүн оралакчызы Уран-оол Ондарга берген. Сайгарлыкчы социал керээ программазының деткимчези-биле дериг-херекселди садып алган. «Саян» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинге дээрбе болгаш тараа арыглаар херекселди садып алырынга деткимчени көргүзерин ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан.

Оон аңгыда Тываның хөгжүлде фондузунга садып эккээр комбайннар болгаш тракторларның бирээ­зин, тараа ажаалдазының үезинде, дузаламчы кылдыр, түр үеде тараажы аратка бээр кылдыр Владислав Ховалыг сүмелээн.

Ол ышкаш келир чылын тарааның дүжүдүн көвүдедири-биле суггарылга системазының хөй чылдар дургузунда шиитпирлеттинмээн айтырыгларын эде көөр даалганы кожуун чагырыкчызынга берген. Суг системазын ажыглалче кииреринге Тываның Чазаа субсидия алыр программаларның деткимчези-биле шиитпирлээр аргаларны көөр болган.

Шеңне ХОВАЛЫГ.

Авторнуң тырттырган чуруктары.

Сүт-Хөлге ажыл-агыйжы сургакчылаашкын дугайында долу материалды дараазында үндүрүлгеден номчуур.

#Сүт_хөлкожуун #Владиславховалыг #Суг_аксы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ОРУКТАР БОЛГАШ АРЫГ-СИЛИГ
Следующая запись
ХАМЧЫКТЫГ ААРЫГ ӨӨСКҮВҮШААН
Меню