Рубрикалар

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ БАРЫЫН-ХЕМЧИК КОЖУУНЧЕ АЖЫЛЧЫН ҮНҮҮШКҮННҮ КЫЛГАН

Июнь 11-де Тываның Баштыңының түр үеде албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг болгаш аңгы-аңгы яамыларның, ведомстволарның төлээлери Барыын-Хемчик кожуунга барып четкен.

Кажан аңгы-аңгы дилеглер, база ооң-биле кады хомудалдар болгаш күзээшкиннер интернет таварыштыр кээп турда, хөй-ле берге айтырыгларны ол-ла черинге шиитпирлээри бүзүрелдиг. Тываның чурттакчыларынга чүү херегин база ол-ла черинге билип алганы дээре.

Бирги ужуражылга Ак-Довурак хоорайның Культура бажыңынга болуп эрткен. Социал политика талазы-биле янзы-бүрү айтырыгларны көрген соонда дораан хоорайның чурттакчыларының берге айтырыгларынче шилчээн. Ужуражылгага хоорай мэриниң келгени база дузалыг болган.

Ооң соонда ЧЭТ-ке барганнар. Одалга өйү эрткен-даа болза, ЧЭТ-тиң байдалы, адырның келир үеде сайзыралы үргүлчү чугула болуп турар болгаш улуг кичээнгейни негеп турар. ЧЭТ-тиң ажылдакчыларының база хомудалдары бар болган. Ол хомудалдарны Тываның Баштыңының түр үеде албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның киржилгези чокка-даа сайгарып болур турган. Ынчалза-даа ооң-биле кады шиитпирлээри бүзүрелдиг.

Улаштыр Кызыл-Мажалыктың Культура бажыңынга хуралдаан соонда, чаа школаны барып көргеннер. Ылаңгыя школаның котельнаязының байдалы, чылыг айтырыглары шынап-ла эң-не чугула.

Владислав Ховалыг яамылар болгаш ведомстволарның ажылдакчыларынга айтыышкыннарны берген. Чижээлээрге, Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Саида Сеңгиини Аксы-Барлыктың ФАП-ның тудуун хынап көөрүн дааскан. Аксы-барлыктың чурттакчылары ФАП тудуун дүргедедир дилегни кылган турган. Барыын-Хемчик кожуунга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның барган үезинде ол айтырыг шиитпирлеттинген.

#Барыын_хемчиккожуун #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
РОССИЯ ХҮНҮ — КҮРҮНЕНИҢ ЭҢ КОЛ БАЙЫРЛАЛЫ
Следующая запись
«ТЫВАЭНЕРГОСБЫТ»-ТЫҢ ЧЕДИИШКИНИ
Меню