Рубрикалар

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ ЭРГЕЛЕП-БАШКАРЫЛГАНЫҢ ДЭЭДИ ШКОЛАЗЫН ДООСКАН

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлге­лерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Россия Федерация­зының Президентизиниң чанында Эргелеп-башкарыкчы кадр курлавырының дээди школазының хөгжүлде программазының IV агымын дооскан.

Владимир Путин-биле доозукчуларның ужуражылгазы видеоконференция чурумунга эрткен. Путин киржикчилер-биле мендилежип, өөредилгени чедиишкинниг доосканы-биле байыр чедирген.

«Силер – кадр курлавырының хөгжүлде программазының IV агымының доозукчулары-дыр силер. Бо программа 2017 чылда бодунуң эгезин алгаш, ол-ла үеден бээр Россия Федерациязының регионнарындан аңгы-аңгы адырларындан салым-чаяанныг, кедилиг эргелеп-башкарыкчыларны каттыштырган шөл апарып, чурттуң болгаш бистиң хамаатыларывыстың чаагай чоруунга, ажылдаарынга чаа арга-шинектерни, чаа билиглерни болгаш арга-мергежилдерни берип турар».

Дөрткү агымның доозукчуларының аразында дөртү – Федерация субъектилериниң амгы удуртукчулары, а үжү – өөредилгениң үезинде регионнар баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип эгелээн деп Президент тодараткан.

«Силерниң чамдыыңар эрге-чагырга органнарында бедик албан-дужаалга томуйлаткан база башкарыкчы компанияларда, бүдүрүлгелерде бедик туруштуг апарганын билир мен. Силерниң тодаргай сорулгалыыңар, билиг-мергежилиңер ыяап-ла херег­лелдиг апаар, мооң мурнундагы агымнарда коллегаларыңар дег, силерниң араңардан кижи бүрүзү улам ыңай ажыл-херектерге бодун төлептии-биле көргүзер дээрзинге бүзүрелдиг мен – деп, ол чугаалаан. – Мындыг чүүлдү демдеглээри чугула деп санап тур мен: эргелеп-башкарылганың дээди школазы дээрге эргелеп-башкарыкчы кадрлар белеткээр бүгү системаның эң шыпшыы-дыр, моон-даа соңгаар ыяап-ла хөгжүдер деп турарывыс бо системада кезек бүрүзү биске ужур-дузалыг. Олар бүдүн-бүрүн организм дег ажылдаар ужурлуг. Кандыг-бир кижиниң өмээржилгезинге, өң-тала харылзааларга ооргаланып эвес, кижи бүрүзүнүң арга-шинээн үнелээриниң боттуг барымдааларынга үндезилеп. Кижи бүрүзү чуртка ажыктыг болурунче, чаа профессионал бедиктерни чедип алырынче чүткүп, ол бүгүнү дагдыныкчы чоруктуң, конкурстарның, өске-даа ажык болгаш чедингир хемчээлдерниң дузазы-биле чедип алыр аргалыг болур ужурлуг» – деп, бодунуң чугаазын В.Путин төндүрген.

Шак ынчаар, үш чыл улаштыр бо программага «Россияның удуртукчулары» конкурстуң тиилекчилери киржип турар. Ук конкурс-даа, программа-даа бот-боттарынга хөөннешкек немере болуп, бистиң төлевилелдеривистиң узун шугумунуң эргежок чугула кезик-чамдыызы болуп турар. А оларны ниити сорулгалыг каттыштырган – янзы-бүрү хар-назылыг, мергежилдиг улуг чуртувустуң бүгү регионнарында чурттап чоруур кижилерниң бот-шиңгээлдезинге байдалдарны тургузары.

Бистиң ажылывыстың кол негелдези – кижилерниң эрге-ажыктарынга үре-түңнелдиг, көскү өскерлиишкиннерни чедип ап, ниити түңнел дээш ажылдаары болур. Ону боттандырарда, харыысалганы бодунга онаанып шыдаар, бедик мергежилдиг ёзулуг профессионалдар командазын чыыры чугула.

Программаны доосканының соонда, киржикчилер аңаа чедип алганы арга-дуржулгазын тарадып, эргелеп-башкарыкчы практиканы ажылдап турары адырынга ажыглап, ону үре-түңнелдиг болдурганынга бүзүрелдиин Владимир Путин илеткээн.

#Владимирпутин #Дээдишкола #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ЧАРАШ ЧҮҮЛГЕ ЫНАКШЫЛДЫ КИЖИЗИДЕР ДЭЭШ…
Следующая запись
ЭМЧИЛЕР ХҮНҮН УТКУШТУР БЕЛЕК
Меню