Рубрикалар

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ—РОССИЯНЫҢ КҮРҮНЕ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ КЕЖИГҮНҮ

Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгны Күрүне Чөвүлелиниң составынче киирер дугайында ноябрь 15-те үнген № 653 чарлыкка ат салган. Оон аңгыда, ук чарлык ёзугаар­ Күрүне Чөвүлелиниң составынче өске-даа область, крайларның болгаш регионнарның баштыңнары болгаш муниципалдыг тургузугларның удуртукчулары кирип турар.

Күрүне Чөвүлели дээрге аңгы-аңгы чаданың эрге-чагырга органнары-биле кады ажылдаар, Россияның иштики база даштыкы политиказының кол угланыышкыннарын тодарадыр, чурттуң социал-экономиктиг айтырыгларын шиитпирлээр Конституция, үндезин хоойлуда айыткан күрүне органы болур. Ооң составын чүгле Россияның Президентизи хевирлеп тургузар.

Президентиниң шиитпири-биле Күрүне Чөвүлелиниң составынче Күрүне Думазында фракцияларлыг политиктиг партияларның болгаш тус черниң эрге-чагырга органнарының төлээлери кирип болур.
Тываның Баштыңы-биле кады Күрүне Чөвүлелиниң составында 11 кижи, оларның аразында Президентиниң Сибирь Федералдыг Округта бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышев база кирип турар.

Предыдущая запись
«АМЫДЫРАЛДЫҢ ОРУУН” СЕПТЭЭН
Следующая запись
«СЕТКИЛИВИС ХАНЫЗЫНДАН»!
Меню