Рубрикалар

Владислав Ховалыг сөзүн ээлээн

Тывага электри энергиязының тарифтерин 30 хууга чиигедир дугайында  айтырыгны ТР-ниң Чазак Даргазының албан -дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг каш удаа көдүрүп келген. Хөй чылдар дургузунда шиитпирлеттинмейн турган нарын айтырыгны ам-на түңнелдиг кылдыр чедип алырынга РФ-тиң Чазак Даргазының оралакчызы Александр Новак-биле Владислав Ховалыгның ажыл-агыйжы удаа-дараа чугаалажыышкыннары идиг болган. Түңнелинде, республика девискээринге электроэнергия тарифтерин 30 хууга чиигедир дугайында шиитпирни Владислав Ховалыг үндүрген.

Чиигелделиг тариф ёзугаар июль 1-ден эгелеп төлевирлерни чорудуп болур.  Июнь 30-де үнген ТР-ниң Тарифтер талазы-биле албанының доктаалдары үндезин болур.
Хереглекчилер 1 киловат шакта -3,65 рубльди т=лээр (36 копеек эвээжээн). Көдээ суурнуң чурттакчылары 1 киловат шакта — 2,55 рубьди толээр. (25 копеек эвээжээн)

#кызыл #тувамедиагрупп #Тува #Тыва #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews#ЖКХ

Предыдущая запись
Республиканың уруглар эмнелгезиниң стационар корпузунуң чаа тудуу
Следующая запись
«ШЫН» СОЛУН РЕДАКЦИЯЗЫНГА АЖЫЛДААНЫМ
Меню