Рубрикалар

Владислав Ховалыг: Тудугну чогуур үезинде доозар

Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожууннуң амыдырал-хандырылгазының чугула обектилерин хынап көрген.

Шагаан-Арыг хоорайдан ырак эвесте суг сордурар станциязынга четкен. Шагаан-Арыг хоорайның хөй квартиралыг бажыңнарын суг-биле хандырып турар ийи станцияны 2021 чылдың майдан эгелеп чаартып эгелээн турган. Чеже-даа кылыр ажыл хөй болза, ажылды хүлээнген дагдыныкчы организация бо чылдың октябрьга чедир түр үеде ажыглаары-биле бир насосту ажыглалче кииргеш, амгы үеде ажыглалда турар насосту чаартырын планнап турар.

– Эрги насостар Совет Эвилелиниң үезинде, 1979 чылда-ла кылдынган. 1982 чылда долузу-биле чаарткан турган. 2010 чылда 2 моторун солаан. Бо хүнде ук моторлар ажылдап турар, ынчалза-даа эргижиреп-ээлээни кончуг. «Экспрессстрой» КХН-биле чарган керээ езугаар чаа кылып турар суг бээр насосту 2022 чылдың сентябрь айда дооскаш, ажыглалче киирип, күштүг дериг-херексел-биле ук станцияны шүмнээри көрдүнген. Хыналда-хайгаарал органнарындан болгаш чурттакчы чондан суг хандырылгазынга хамаарыштыр хомудалдар турбаан. Солуур үези келгени-биле чаартып турар бис – деп, Шагаан-Арыг хоорайның «Водоканал» МУБ-туң директору Мурат Ховалыг чугаалаан.

Шагаан-Арыгда ниитизи-биле 13500 хире чурттакчы чон бар. Ук хоорайның чурттакчыларын арыг суг-биле хандырар дээш, «Арыг суг» федералдыг төлевилелдиң программазын боттандырып турар. Ук объектиниң тудуунда тус черниң чурттакчыларын хаара туткан. Тускай мергежилдиг кадрларны Кызыл хоорайдан чалап ап турар.

Бо тудугга хамаарыштыр Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг тус черниң удуртукчулары-биле ужуражып, ажылдың кандыг байдалда чоруп турарын хынап көргеш, тудугну хажыдыышкын чокка, чогуур үе-шаанда доозарын күзээн.

«Экспрессстрой» КХН түр-даа үеде болза тус черниң ажыл чок хамаатыларын ажылга хаара тутканынга Владислав Ховалыг таарзынып, өске тудуг организацияларын база бо ажылды үлегерге алыры чугула дээрзин демдеглээн.

#Тываныңчазаа #Улуг_хемкожуун #Шагаан_арыг #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Кончуг дүрген хемчеглерни ап, шын ажылдап турар деп, Сергей Шойгу үнелээн
Следующая запись
Соок кыш кээрге, халактавазы-биле
Меню