Рубрикалар

«ВОДОЛЕЙ» САДЫГНЫ ТУДАРЫНЫҢ АЙТЫРЫЫН ЧУГААЛАШКАН

Красноярскиниң экономиктиг шуулганы
Тываның делегациязы Красноярскиниң экономиктиг шуулганының иштинге «Водолей» компанияның күүсекчи директору Михаил Достовалов-биле ужуражып, сантехника барааннарын садып-сайгарар «Водолей» садыгны Кызылга ажыдарынга холбашкан чугааны чоруткан. Амгы үеде бо инвестор хоорайның девискээринде объектини садып алгаш, апрель айдан тура аңаа туттунуп эгелээр деп турар. Бо чылын ук объектини ажыглалга киирер деп планнап турар дээрзин ТР-ниң чазааның орлакчы даргазы Меңги Кара-оол тайылбырлап турар. Ооң чугаалап турары-биле алырга, бо делегация ук компания-биле Тываның тудуг организацияларының курлавырларын хандырарының дугайында дугуржулганы чедип алып деп турар.

Бодунуң ээлчээнде «Водолей» компанияның күүсекчи директору кедизинде барып республиканың чурттакчыларының чугула хереглелдерин хандырар барааннарны курлавырлаар деп турарын демдеглээн. «Бо салбыр Кызыл хооорайның аянныг сүлде-демдээ апарып, бодунуң шинчизи-биле найысылалдың чурттакчыларын өөртүр дээрзинге бүзүрээр мен” — деп, Михаил Достовалов чугаалаан.

«Водолей» компанияның салбырлары Абакан, Красноярск, Кемерово, Новосибирск болгаш Сибирьниң өске-даа хоорайларында чедиишкинниг ажылдап турар. Мооң мурнунда Кызылдың чурттакчылары тудуг материалдарын онлайн-садыгларны таварыштыр чагыдып ап турганнар. “Водолейниң” шыгжамырларында россий болгаш кадагааты бүдүрүкчүлерниң 20 муң ажыг аттыг барааннары бар. Бодунуң садыг марказы-биле ажылдап турар бүдүрүлге база бар.

А. ХЕРТЕК очулдурган.

Предыдущая запись
Кронавирустан аараан улус саны кызырылган
Следующая запись
ТЫВА, ХАКАСИЯ БОЛГАШ КРАСНОЯРСК КРАЙ КАДРЛАР БЕЛЕТКЭЭРИН ДУГУРУШКАН
Меню