Рубрикалар

Ыраккы Тожу кожуунда улуг көвүрүгнү ажыткан

Чеди хире муң чурт­такчылыг Тожунуң алды суурунга көвүрүг ажыдыышкыны – төөгүлүг болуушкун. Ам тожулар “эки үелер” кээрин манап олурбайн, Улуг-Хемни кежир чаа туттунган көвүрүглеп, аргыжып чоруптар аргалыг апарган.

Көвүрүг кежигни ажыг­лалче кииргени, Тожу кожуунга чаа, шынарлыг аргыжылганың эгезин салган деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг­ онзалап демдеглээн. Ко­жуунче транспорттуң чедери экижиир, оон аңгыда, республиканың улуг инвестиция бүдүрүлгелерин чырык-биле хандырар комплекс­тиг план күүселдези-биле бедик күчүлүг чырык шугумун тударынга идиглиг. Чаа объект культурлуг болгаш турисчи байлак курлавырларлыг кожууннуң социал-эко­номиктиг хөгжүлдезинге бурунгаар базымны бээр.

Көвүрүг тудуу 2020 чылдың чазын эгелээн. Ийи талакы шимчээшкинниг көвүрүгнүң калбаа 10 метр ажыг болза, узуну – 202 метр. Кижи кылаштап эртер черни сталефибробетон-биле чадып, херимнеп, айыыл чок чорукту баш бурунгаар көрген. Көвүрүг кылыр материалдарны Назарово хоорайда Чөөн Сибирьниң демир конструк­циялар заводундан эккеп, тудуг ажылдарын чоруткан.

“Восток” КХН-ниң ажылчыннары коронавирус аарыы турзажок, ажылынга саада­за-даа, тудугну планнаан хуусаазында хүлээткен.
Регионнуң удуртукчузу Владислав Ховалыг тудуг организациязының чиңгине директору Сергей Уюсов-биле көвүрүглеп кежер орук шим­чээшкининге стартты берген. Тудугжуларга баштаткан ко­жуун чурттакчылары, байырлыг болуушкуннуң аалчылары чаа көвүрүгге бирги исти арттырып кешкеннер.

Владислав Ховалыг объектини­ үезинде тудуп, дужааганы дээш орукчуларга байырын чедирип, өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.

Тожу кожуунга төрүт­түнген алдарлыг кижилерниң бирээзи, композитор, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы Сергей Бадыраа чаа көвүрүг ажыдыышкынынга тураскааткан «Тожу көвүрүү» деп ырызын ба­раалгаткан. Ол ыры төөгүлүг объектиниң ажыдыышкынын улам каастаан.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Херсон хоорайда «Өлүм чок полк» акциязы
Следующая запись
Байырлалдың хүрежи
Меню