Рубрикалар

Ырбап-дескен даштыкы компанияларның орнун российжи компаниялар ээлээр

Россия Федерациязының Чазааның ээлчеглиг хуралын­га киришкеш, даштыкы компанияларның чамдыызының российжи рыноктан үнүп чоруп турары чуртувустуң бодунуң бүдүрүкчү күчү-шыдалын улам сайзырадырынга база салдарлыг болур деп, Президент Владимир Путин чугаалаан. Бистиң чуртувустан үнүп чоруткан компанияларның орнун российжи компаниялар дүрген ээлеп, барааннарны болгаш аъш-чем аймаан чоннуң хереглелинге четчир кылдыр бүдүрүп болурунуң аргалары бар деп, Президент демдеглээн.
“Даштыкы компанияларның орнун ээлээн российжи компанияларның барааннары хөй болгаш чоннуң хереглелинге четчир ужурлуг. Оларның шынары эки болурунче шыңгыы кичээнгейни угландырарын силерге чагыыр-дыр мен” – деп, РФ-тиң үлетпүр-садыг сайыды Денис Мантуровка күрүнениң Баштыңы чугаалаан.
Чурт иштинге продукция бүдүрүлгезинге кайы-бир компанияның азы компаниялар бөлүүнүң тергиидекчи чоруун болдурбазы-биле российжи компанияларның аразынга рынокчу чижилгелиг байдалды тургузар талазы-биле хемчеглерни боттандырарын РФ-тиң Чазаанга Владимир Путин сүмелээн.
Россияның көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинге даштыкы компанияларның киржилгезин кызыгаарлаан, оларның продукциязын бистиң чуртче киирерин эвээжедир өйлээн түңнелинде тараа, эът, сүт дээш өске-даа продукция чоорту көвүдээнин база Владимир Путин сактып чугаалаан.
Үжен чыл соңгаар бистиң чуртче даштыкы компанияларны ынчангы российжи эрге-чагырга хөйү-биле киирип, оларның продукциязын садып эгелээрге, ылаңгыя көдээниң ажыл-ишчилери аңаа таарзынмайн, тараа, ногаа, эът, сүт дээш өске-даа продукцияны олар хөйү-биле бүдүрүп шыдаарын чугаалап, дуза көргүзерин негеп турганнар. Российжи удуртулга ынчан даштыкыдан деткикчилер дилеп, кулаан кумнап, ка­раан хаптап алгаш, чоннуң үнүн дыңнавайн барган – российжи көдээ бүдүрүлге туюлунга чедир сандарап каг часкан.
Россияның амгы удуртулгазы көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин сайзырадырынга, ооң техниктиг дерилгезин экижидеринге, чаа технологияларны ажыглаарынга эвээш эвес түңнүг акшаны үндүрүп, ону ажыглаарының организас-экономиктиг аргаларын ап чоруткан түңнелинде, тараа, эът, сүт дээш өске-даа продукция чоорту көвүдээн.
Бо үеде Россияның көдээ ажыл-агыйы бут кырынга быжыы-биле турупкан – Американың Каттышкан Штаттарының болгаш Европа эвилелиниң бистиң чуртка удур кызагдаашкыннарын улуг берге­дээшкиннер чок ажып эртип шыдаар.

Предыдущая запись
Малчынның өөрүшкүзү
Следующая запись
НАДЯ РУШЕВА 70 ХАРЛААН
Меню