Рубрикалар

ЮБИЛЕЙЛИГ ЧЫЛДЫӉ ДЕЛГЕЛГЕЗИ – «ХООЙЛУ КАМГАЛАЛЫНДА -300 ЧЫЛ»

Тываныӊ Национал музейи Россияныӊ прокуратуразыныӊ тургустунган хүнүнден бээр 300 чыл оюнга тураскааткан делгелгени бараалгадып турар.

2022 чыл – Россияныӊ прокуратуразыныӊ юбилейлиг чылы. Төөгүлүг болуушкунга тураскааткан «Хоойлу камгалалында 300 чыл» деп экспозицияныӊ байырлыг ажыдыышкыны Тываныӊ Национал музейинге январь 21-де болган.

Кызылдыӊ транспорт техникумнуӊ студентилери эрткен дыштаныр хүннерде делгелгениӊ солун тематикалыг экспозициязын барып көргеннер. Ында төөгүлүг онза документилерни, чуруктарны, тускай шаӊналдарны, прокуратураныӊ хоочуннарыныӊ болгаш оларныӊ өг-бүлезиниӊ кежигүннериниӊ дамчыдып берген ажыл-албанныӊ тускай идик-хевин шүмнеп делгээн.

Россия империязынга прокуратураныӊ тургустунганы, ССРЭ-ге, амгы үеде Россия Федерациязынга ооӊ сайзыралыныӊ дугайында документалдыг фильмни сонуургап көргеш, прокурорнуӊ ажыл-херээ болгаш ооӊ кол сагыыр дүрүмнериниӊ дугайында билип алганнар.
Техникумнуӊ студентилери сонуургаан айтырыгларын салып, чаа-чаа медээлерни Тыва Республиканыӊ прокуратуразыныӊ ажылдакчыларындан билип алганнар. Олар боттарыныӊ ажыл-амыдыралчы дуржулгазындан эӊ көскү чижектерни киирип тургаш, чугаалап берген.

Юбилейлиг делгелге соонда тематиктиг викторина эрттирген. Ооӊ киржикчилеринге тураскаал кылдыр суй-белекти берген.

Л.Л. Осмоловская
Республиканыӊ улуг прокурорунуӊ дузалакчызы

Предыдущая запись
ЭЪТ ЧЕМНИӉ ВЕТЕРИНАРИЯ ДОКУМЕНТИЗИ
Следующая запись
Тывада  эпидбайдал оожургай берген-даа болза, камнаныры артык эвес
Меню